B - Make Numbers Gym - 102835B(表达式,暴力)

题意:
四个数字,可以改变顺序,中间可以添加+,-,*符号。数字之间还可以合并成一个数。
求最终能生成多少个数字。

思路:
暴力枚举生成了哪几个数,再枚举这几个数之间符号是啥,再用栈算出这个结果,用set去重。
写的贼麻烦,快麻了。

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 2e5+10;
set<int>st;
int get(deque<pair<int,int>>que) {
  deque<pair<int,int>>d = que;
  deque<pair<int,int>>now;
  while(!que.empty()) {
    pair<int,int>num = que.front();que.pop_front();
    if(num.first == 1 && num.second == 2) {
      pair<int,int>nex = que.front();que.pop_front();
      pair<int,int>pre = now.back();now.pop_back();
      int number = nex.second * pre.second;
      now.push_back({0,number});
    } else {
      now.push_back(num);
    }
  }

  que = now;
  now.clear();
  while(!que.empty()) {
    pair<int,int>num = que.front();que.pop_front();
    if(num.first == 1) {
      if(num.second == 0) {
        pair<int, int> nex = que.front();
        que.pop_front();
        pair<int, int> pre = now.back();
        now.pop_back();
        int number = nex.second + pre.second;
        now.push_back({0,number});
      } else if(num.second == 1) {
        pair<int, int> nex = que.front();
        que.pop_front();
        pair<int, int> pre = now.back();
        now.pop_back();
        int number = pre.second - nex.second;
        now.push_back({0,number});
      }
    } else {
      now.push_back(num);
    }
  }
  return now.front().second;
}
void fuhao(int id,vector<int>v,deque<pair<int,int>>que) {
  if(id == v.size() - 1) {
    que.push_back({0,v[id]});
    int num = get(que);
    if(num >= 0) {
      st.insert(num);
    }
    return ;
  }
  que.push_back({0,v[id]});
  for(int i = 0;i < 3;i++) { //+ - *
    que.push_back({1,i});
    fuhao(id + 1,v,que);
    que.pop_back();
  }
}
void cal(vector<int>v) {
  if(v.size() == 1) return;
  deque<pair<int,int>>que;
  fuhao(0,v,que);
}
vector<vector<int>>vec;
int a[10];
void dfs(int id,int now,vector<int>v) {
  if(id == 5) {
    if(now) v.push_back(now);
    vec.push_back(v);
    return;
  }
  if(now) v.push_back(now);
  dfs(id + 1,a[id],v);
  if(now) v.pop_back();

  now = now * 10 + a[id];
  dfs(id + 1,now,v);
}
int main() {
  scanf("%d%d%d%d",&a[1],&a[2],&a[3],&a[4]);
  sort(a + 1,a + 1 + 4);
  do {
    vector<int> v;
    dfs(1, 0, v);
  }while(next_permutation(a + 1,a + 1 + 4));
  for(int i = 0;i < vec.size();i++) {
    cal(vec[i]);
  }
  printf("%d\n",st.size());
  return 0;
}
已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 撸撸猫 设计师:设计师小姐姐 返回首页